Züllich (Czélkuti) Rudolf
 (1813, Gyulafehérvár - 1890, Kairó)

Magyar szobrász

Bécsben, Rómában tanult és dolgozott, majd Pestre került. Innen Kolozsvárra, Párizsba, Szicíliába, végül Egyiptomba utazott. Pesten állt Katona Józsefet ábrázoló szobra, Balatonfüreden Kisfaludy Sándoré. Klasszicista stílusban mintázott.

A bécsi képzőművészeti akadémián folytatott tanulmányok után 1840-től másfél évtizedig Rómában élt. Pártfogója, Döbrentei Gábor javaslatára a Nemzeti szoboregylet 1846-ban megbízta a Hunyadi János-emlékszobor modelljének elkészítésével. A Nádasdyak pesti, Zrínyi utcai palotájába rendelt, Kálmán király eloltja a boszorkánymáglyát című, elkallódott kandalló-domborművön (1855) kívül a nádasdladányi kastély számára egy életnagyságú Szűz Mária gipszszobrot is készített. Utóbbit Hunyadit (1855) és Petőfit (1858) ábrázoló gipszszobraihoz hasonlóan Pesten kiállította. Tomori Anasztáz megrendelésére a Nemzeti Színház elé mintázott Katona József-szobrát (1859) később átvitték a színház udvarára, azonban 1881-ben felajánlották Kecskemétnek ezt a szobrát, ahol először a Műkertben állították fel. 1962 óta ma, a Katona József Gimnázium előcsarnokába látható Kecskeméten. Kisfaludy Sándort ábrázoló balatonfüredi emlékszobrát (1860) pedig, amelyet Jókai Mór is hevesen bírált, beolvasztották. Művészi kudarcai miatt 1861-ben Párizsba költözött. Junó című márványszobra (1846), amelyet Rómából küldött haza, ill. Vörösmarty Mihályt (1856) és Kisfaludy Sándort (1857) ábrázoló bronz mellszobrai a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében vannak.

Részlet Veress Endre leírásából a szobrászról:

Alkalmam nyílt néhai gróf Kuún Géza marosnémeti kastélyában átnéznem gróf Gyulay Lajos, meg tanítója, Döbrentei napló följegyzéseit s megtalálnom egyúttal Züllich hozzájuk írt leveleit. Az így szerzett ismeretlen adatok kiegészítéséül átvizsgáltam a múlt század ötvenes éveinek hírlapjait: a heti- és napilapok apró híreit és újdonságait. Aztán kikérdeztem Züllich atyafiságát és ismerőseit, összegyűjtöttem szétszórtan heverő leveleit és felkutattam s lefényképeztettem műveit, a miben jó segítőtársam volt a múlt év nyarán hirtelen elhalt Szent-lványi Gábor nyárádgálfalvi birtokos ; míg az élők támogatásáról (a megfelelő adat kapcsán) jegyzeteimben számolok be. így immár mindent bokorba köthetek, a mit Züllich Rudolfról kinyomozhattam. Csupán egy dolog hiányzik: arcképe. Úgy látszik, sohasem vétette le magát, barátai unszolására sem, mert nem szerette a fotográfiát s azt tartotta róla, hogy olyan, mint valami könyv tartalomjegyzéke : nincs lelke. Festett képe sem maradt reánk, de pompásan megfesthető párisi barátja, Kauser József fővárosi műépítész leírásából, mely szerint: Nyúlánk, sovány, egyenes állású volt, noha háta kissé előre görbült. Homloka magas, nyílt. Szeme szürkés-kék, szemöldöke gyér. Orcája egészséges, pofacsontja körül élénk vörös színű és szinte nőiesen finom, áttetsző vágású. Orra szép, egyenes, vége felé hajlott, mint családja minden tagjáé. Haja igen ritkás, még hátul is, a honnan korán kopaszodott tar fejére fésülgette. Szakálla hasonlóan gyér, de gömbölyűre vágva hordta, míg bajusza végét kissé felfelé kunkorítva. Járásában inkább lassú, mint fürge. Külsejére mindig rendes, csinos, úri megjelenésű. Beszéde igen kellemes, társalgása nem túl élénk, de előkelő, megfontolt. Hangja sajátosan csengő és olyan, mintha beszéd közben cseresznyét ropogtatna. Sohasem elegyedett vitába, de megvárva más véleményét, nyíltan kijelenté a magáét, jól meggondolva, mit beszél.

E jó megfigyelésre valló vonásokat továbbiakkal egészítjük ki az itt következő lapokon, a sokat hányatott Züllich Rudolf élete és munkásságának méltatása folyamán. E munkásság látható eredményét: az ő kisebb-nagyobb alkotásait is bemutatjuk képekben, úgy a mint azokat kutatásaink közben kinyomoztuk és elkészíthettük. Ekként nemcsak Züllich emlékét mentjük meg a feledés homályától, de egyúttal képzőművészetünk múltját is megvilágítjuk új adalékokkal s azt a kort, melybe az ő rövid idejű virágzása esett!


Forrás: Erdélyi Múzeum (első közlemény, lásd lent)

Czélkuti-Züllich Rudolf szobrász életéről és munkásságáról bővebben:

1. közlemény
Erdélyi Múzeum - http://epa.oszk.hu/erdelyi_muzeum
EM-1911_28_01epa.pdf
/00900/00979/00197/pdf/EM-1911_28_01epa.pdf
(71374K)

2. közlemény
Erdélyi Múzeum - http://epa.oszk.hu/erdelyi_muzeum
EM-1911_28_02epa.pdf
/00900/00979/00198/pdf/EM-1911_28_02epa.pdf
(51542K)

3. közlemény
Erdélyi Múzeum - http://epa.oszk.hu/erdelyi_muzeum
EM-1911_28_03epa.pdf
/00900/00979/00199/pdf/EM-1911_28_03epa.pdf
(36595K)

ÍZELÍTŐ MŰVÉSZETÉBŐL


01


02


03